Op de gemeenteraad van december 2020 werd de voorlopige vaststelling van het aangepast gemeenteljk ruimtelijk structuurplan  (GRSP) ter goedkeuring voorgelegd. 

Ozne oproepen hebben veel gevolg gekregen en de ingediende bezwaarschriften hebben zeker succes gekend. 

Zo is het agragrisch gebied aan de gladiolenlaan niet langer opgenomen als een project zone voor het ontwikkelen van woon gelegenheden.