Volgende doelstellingen worden vooropgesteld door het gemeentebestuur :

• ‘Station Groenendaal bedrijvenpark’ (site nr. 1) en ‘Maneges Groenendaalsesteenweg’ (site nr. 2):

Hier wordt een invulling met wonen niet wenselijk geacht. De sites zijn wel gelegen aan een station maar er zijn geen andere voorzieningen (basisvoorzieningen, scholen…) aanwezig. Daarom worden deze sites nu niet geselecteerd als nieuwe
woonontwikkelingen. De gemeente erkent dat de nu reeds bebouwde sites zeker potentieel hebben voor nieuwe ontwikkelingen maar wenst hierover verder onderzoek te voeren. Gezien de ligging nabij het station van Groenendaal is het opportuun om een
masterplan voor beide sites op te maken dat de mogelijke toekomstige ontwikkelingen verder onderzoekt.

• Actie: opmaak masterplan met onderzoek naar opportune invulling gelinkt aan de behoeften van Hoeilaart en de gewenste ruimtelijke structuur.

Voorstel concrete acties in het GRS  : Opmaak van een masterplan voor de stationsomgeving Groenendaal met inbegrip van de
sites nr. 1 en 2.

• ‘Woonpark Pittoresk’ (site nr. 3):

Gelet op de ligging nabij het station van Groenendaal, de ligging in woonpark en de huidige invulling met wonen kan hier wel een verdere ontwikkeling voor wonen worden vooropgesteld. Daar de site op basis van de objectieve screening niet weerhouden werd, ondermeer omwille van de beperkte uitrusting aan basisvoorzieningen en de afstand tot de kern, zal de ontwikkeling beperkt worden tot het opsplitsen van bestaande grote woningen. Het oprichten van nieuwe woningen is hier niet wenselijk.

• Actie: opmaak RUP voor het splitsen van grote woningen in zone Pittoresk.

Voorstel concrete acties in het GRS : Opmaak van het RUP ‘Opsplitsen grote woningen’ voor het woonpark Pittoresk (site nr.
3).

‘Brugstraat – Acacialaan’ (site nr. 4):

Deze site ligt gedeeltelijk in woonpark maar grotendeels in natuurgebied. Gelet op de ligging in natuurgebied wordt hier niet ingezet op verder verdichting voor wonen. De bestaande woonfuncties kunnen behouden blijven maar de zone gelegen in natuurgebied moet volledig gevrijwaard blijven van nieuwe woonfuncties. De natuurlijke structuur moet hier verder versterkt worden.