Toekomstvisie

Voorzitter Alain Borreman gaf de hoofdlijnen weer van het programma waarmee CD&V in 2018 het verschil wil maken. Het project voor 2018 noemt “Leefbaar Hoeilaart”.

Geslaagd WIJ-feest startschot van project "Leefbaar Hoeilaart"

Leefbaar Hoeilaart

Visietekst – verkiezingen 2018

Hoeilaart is een prachtige gemeente met een unieke ligging aan het Zoniënwoud. Hoeilaart heeft dus heeft alle troeven om leefbaar en aantrekkelijk te zijn. We voelen nochtans dat de leefbaarheid onder druk komt te staan. Het is belangrijk om te weerstaan aan de toenemende verstedelijking. Hiervoor willen we de verkieingen van 2018 ingaan met volgende hoofdpunten:

  1. Wonen in Hoeilaart

    “Geen stad in ons dorp”

    We willen een maximaal behoud van de open ruimten. Het kan niet de bedoeling om Hoeilaart vol te bouwen. We willen de greep van de bouwpromotoren op Hoeilaart verminderen. Grote verkavelingen moeten niet meer gepromoot worden en kunnen alleen nog onder strikte voorwaarden. We willen eveneens geen opeenstapeling van grote winkelketens in Hoeilaart.
    We willen een actiever beleid om wonen in Hoeilaart betaalbaar te houden. We willen dit o.a. doen door sociaal wonen voor jongeren mogelijk te maken. Ook nieuwe woonvormen moeten  mogelijk gemaakt worden.We denken dan aan:
    -      cohousing, herbestemmen van oude gebouwen en cascokopen als trends voor betaalbaar  en flexibel wonen

-      kangoeroewonen, levenslang wonen, zorgwonen, ... als oplossing voor de vergrijzing,

vereenzaming

- passiefwoningen, lage-energiewoningen, ... als vormen van ecologisch en duurzaam bouwen

Er moet ook voldoende aandacht zijn voor veilig wonen.

We zullen er ook voor zorgen dat de straten, voetpaden, pleinen, fietspaden,.. veel beter onderhouden worden

 2. Hoeilaart is radicaal sociaal

We willen actief aan armoedebestrijding doen. We zullen dat op verschillende niveau’s doen:

- de kosten om in Hoeilaart te wonen zijn sterk gestegen. Zowel de  personenbelasting, de opcentiemen, de kostprijs van de speelpleinen  en vooral de waterkostprijs  zijn sterk verhoogd. We zullen dit opnieuw bekijken en er voor zorgen dat onze inwoners meer geld overhouden
- we willen een armoedetoets invoeren. Dit betekent dat er bij elke beslissing van de Gemeenteraad moet getoetst worden of dit invloed zal hebben op de armoede in Hoeilaart.
- Armoedebestrijding is ook participatie aanmoedigen. Veel meer dan nu het geval is, willen we gezinnen die het moeilijk hebben laten participeren in het Hoeilaarts gemeenschapsleven.

Vereenzaming, vooral bij ouderen, moet actief bestreden worden. Hiervoor vragen wij al lang de oprichting van een dienstencentrum

We willen de buurtwerking verbeteren.

Het sociaal weefsel van een gemeente is uitermate belangrijk in het detecteren en bestrijden van armoede of vereenzaming. We willen dit sociaal weefsle in alle aspecten versterken. Daar hoort ook het gemeenschapsleven bij. Veel en goede verenigingen zijn onontbeerlijk en ook uitermate belangrijk voor de integratie van nieuwe inwoners.

3. Onderwijs


 Het is belangrijk dat alle Hoeilaartse kinderen ook in Hoeilaart naar een basisschool kunnen gaan. We vinden basisonderwijs in eigen gemeente een recht. Door de toename van de bevolking en door een belangrijk toeloop van kinderen uit naburige gemeenten, komt dit recht onder druk te staan. Daarom willen we actief meewerken aan de uitbreiding van de hoeilaartse basisscholen. We willen ook onderzoeken of een secundaire school in hoeilaart mogelijk is.

Ander werkpunt is de verkeersveilgheid rond de scholen. We willen er voor zorgen dat de kinderen op een veilige manier, dus ook te voet of met de fiets naar school kunnen. De schoolomgevingen moeten hiervoor radikaal aangepakt worden.

We willen ook initiatieven nemen om de volwassenvorming te activeren. Zo willen we de verenigingen stimuleren om vormingsinitiatieven te nemen. Het aanbod van CVO Tervuren zou in Hoeilaart moeten uitgebreid worden.

We willen ook alle initiatieven nemen om het aanbod van kinderopvang te vergroten.

 
4. Mobiliteit
 

We willen ijveren voor een goede mobiliteit in Hoeilaart. Dit moet een mix zijn van maatregelen om de doorstroming te verbeteren en maatregelen om mensen te stimuleren zich op een andere manier de verplaatsen.

We willen in de eerste plaats de behoeder zijn van een goed openbaar vervoer. We willen vermijden dat door besparingen, reorganisaties,enz… het openbaar vervoer verder wordt beknot.

Het probleem van het sluikverkeer moet regionaal aangepakt worden. Louter hoeilaartse initiatieven zijn hiervoor onvoldoende. We willen hiervoor met onze buurgemeenten samenwerken.

We zullen initiaiteven nemen om onze inwoners te stimuleren om korte verplaatsingen niet met de auto te doen.

Onze winkeliers maken deel uit van het kloppend hart van onze gemeente en voor hen is het wel van levensbelang dat de parkeermogelijkheden minstens behouden bljven.

5. Het gemeenschapsleven
 

Het gemeenschapsleven is de ziel van Hoeilaart. We willen constant kijken hoe we de verenigingen kunnen vooruit helpen.
Hiervoor gaan we ook de adviesraden opnieuw in ere herstellen en ze ten volle hun taak laten uitoefenen.

Het gemeenschapsleven is ook de motor van de integratie. We moeten dat ten volle ondersteunen.

Belangrijk is ook de zoveel mogleijk mensen kunnen participeren aan alle culturele,- sport en jeugdactiviteiten. We gaan onder andere opnieuw de prijzen voor de vakantiespeelpleinen herbekijken en zo laag mogelijk houden. We willen ook inspanningen leveren om er voor te zorgen dat alle inwoners kunnen beschikken over internet