De gemeente Hoeilaart betaalde tot voor kort een jaarlijkse bijdrage in de werkingskosten van het gemeentelijk zwembad van Overijse. Daardoor konden onze inwoners, op eenvoudig vertoon van hun identiteitskaart, in het “Begijntjesbad” gaan zwemmen aan dezelfde tarieven als deze die gelden voor de inwoners van Overijse. Dit wordt nu door het gemeentebestuur aan banden gelegd. CD&V Hoeilaart wil dat al onze inwoners ook de komende jaren rechtstreeks van het voordeeltarief voor de toegang tot het zwembad van Overijse kunnen blijven genieten. Hoeilaart heeft namelijk geen eigen zwembad. Wij juichen wel toe dat de gemeente het schoolzwemmen financieel zal blijven ondersteunen.

“Onze inwoners zullen voortaan de volle pot, nl. 6,5 euro, aan de kassa moeten betalen voor iedere zwembeurt. Dit komt neer op maar liefst een verdriedubbeling van de prijs. Voor een gemiddeld gezin van 4 komt dit neer op 26 euro terwijl onze inwoners dankzij de tussenkomst van de gemeente vroeger ongeveer 8 euro betaalden.”, laat gemeenteraadslid Patrick Demaerschalk weten. Het gemeentebestuur stelt wel voor om gedeeltelijk tussen te komen via waardebonnen die bij de lokale middenstand kunnen ingeruild worden. CD&V Hoeilaart vindt dit systeem nogal omslachtig. Men dient originele bewijsstukken te verzamelen. Vervolgens dient men zich tot de balie van het Gemeenschapscentrum Felix Sohie te wenden en wordt de aanvraag gecontroleerd. De aanvrager vult een formulier in en daarna bezorgt de medewerker van de gemeente de aanvrager een bewijs van afgifte. De aanvraag wordt vervolgens gecontroleerd en zal worden verwerkt. Deze omslachtige procedure verhoogt ook nog eens de indirecte kosten en de werkdruk voor het gemeentebestuur en zal het voorziene budget ook indirect verhogen. Onze inwoners zouden ook de mogelijkheid moeten krijgen om hun aanvraag volledig digitaal te kunnen indienen.

We stellen ons ook luidop de vraag of dit waardebonnensysteem de juiste stimulansen zal aanreiken voor onze inwoners om te gaan zwemmen. Als onze inwoners onmiddellijk kunnen genieten van het voordeeltarief aan de kassa van het zwembad dan zal dit volgens ons veel meer inwoners aansporen om te gaan zwemmen. Tot slot kan men onze lokale handelaars nog ondersteunen op succesvollere manieren. De “coronawaardebonnen” werden namelijk geen groot succes. Voor zover het overschot van het voorziene budget voor de “coronawaardebonnen” nog niet zou opgebruikt zijn, kan er bijvoorbeeld een corona-noodfonds ter ondersteuning van de lokale economie opgericht worden. Dit kan in nauwe samenspraak met de Raad voor Lokale Economie verder uitgewerkt worden.

CD&V Hoeilaart roept beide gemeenten op om nog een laatste maal rond tafel te gaan zitten om alsnog tot een akkoord te komen zodat alle inwoners van Hoeilaart aan het voordeeltarief kunnen blijven gaan zwemmen in het Begijntjesbad. CD&V Overijse steunt deze oproep en vindt het belangrijk dat in het kader van de nieuwe referentieregio Oost-Brabant nauwere samenwerkingsverbanden en uitwisseling van voordelen kunnen in de plaats gesteld worden die onze inwoners echt ten goede komen. Zo kan er op termijn misschien ook een samenwerkingsverband komen voor het gebruik van de sporthal of de toekomstige turnhal in Hoeilaart. In deze bespreking dient ook de herziening van de tarieven van het Begijntjesbad opgenomen te worden. Het Begijntjesbad hanteert nu één uniform tarief. De CD&V-afdelingen uit Hoeilaart en Overijse vinden het jammer dat er bijvoorbeeld geen voordelige tarieven zijn voor kinderen, senioren en personen met een beperking.

CD&V Hoeilaart vreest dat de te hoge prijs aan de kassa veel inwoners zal afschrikken. De omslachtige procedure zal ook niet direct bijdragen tot de juiste stimulansen om te gaan zwemen. Hopelijk kan er alsnog een akkoord uit de brand gesleept worden zodat al onze inwoners aan het voordeeltarief kunnen gaan zwemmen.