Het sportveldje op de Mariënparking zorgt al jaren voor veel overlast. Na het in brand steken van een houten bank achter het Nerocafé is voor ons echter de maat vol. Wij vragen dan ook dat het sportveldje op de Mariënparking verdwijnt en verplaatst wordt naar de sporthal-site. Gemeenteraadslid Alain Borreman: “De sporthal-site is een logischere locatie voor dit sportveldje. Het kan daar met het skatepark samengevoegd worden, de kans op overlast is er kleiner en er kan beter gecontroleerd worden. Met de verplaatsing van dit sportveldje en ons veiligheidsplan hopen we dat de rust in het centrum snel kan terugkeren.”

CD&V Hoeilaart heeft de plaatsing van camera’s onlangs goedgekeurd maar we zijn ervan overtuigd dat er meer nodig is! Wij ontvouwen daarom ons veiligheidsplan en pleiten hierin voor een integrale veiligheidsaanpak. Het plan moet ervoor zorgen dat de overlast sterk vermindert en het onveiligheidsgevoel bij de bewoners afneemt. Er dient in dit plan zowel preventief, curatief als repressief gewerkt te worden. Concreet vragen wij een verhoogde aanwezigheid van de politie op specifieke tijdstippen en met de specifieke opdracht om op te treden tegen ernstige vormen van overlast. Ook de inzet van een anoniem voertuig en anonieme voetpatrouilles om toezicht te houden kunnen soelaas bieden. De Politiezone Druivenstreek beschikt over een jeugdinspecteur. Wij pleiten ervoor dat de jeugdinspecteur proactief contacten met minderjarigen legt zonder dat daar altijd een negatieve aanleiding voor is. De jeugdinspecteur kan maximaal aanwezig zijn op plaatsen en tijdstippen waar jongeren vertoeven en de overlastgevoelige locaties zijn in de eerste plaats zijn werkterrein. Omdat jongeren vooral online terug te vinden zijn, stellen wij voor dat deze jeugdinspecteur bijvoorbeeld ook een eigen Instagram-account heeft. Via Instagram kan de Politiezone Druivenstreek zo de jeugd een extra kanaal aanreiken zodat ze de jeugdinspecteur op een laagdrempelige manier kunnen contacteren.

Hoeilaart beschikt momenteel niet meer over een jeugdopbouwwerker. De inzet van een jeugdopbouwwerker die zeer resultaatgericht aan de slag gaat met maatschappelijk kwetsbare jongeren kan nochtans van grote toegevoegde waarde zijn. Zo kan er vindplaatsgericht gewerkt worden om contacten en vertrouwen op te bouwen met maatschappelijk kwetsbare jongeren. Er kan gepeild worden naar hun noden en behoeften waarbij een gericht en succesvoller vrijetijdsaanbod voor hen kan uitgewerkt worden. Het opzetten van een “NERO-project”, dat staat voor Normstelling En Responsabilisering naar aanleiding van Overlast, kan maatschappelijk kwetsbare jongeren en ouders responsabiliseren. Met zo’n project kan men snel en constructief reageren op overlast veroorzaakt door jongeren. De gemeente kan hiermee een duidelijk signaal geven wanneer regels overtreden worden en anderzijds de ouders van de minderjarigen ondersteunen in hun opvoedingsplicht. De ouders worden ook aangespoord om hun verantwoordelijkheid op te nemen in het stellen van duidelijke grenzen naar hun kinderen en jongeren. In een afsprakennota worden op maat van de jongeren en zijn/haar ouders, bindende afspraken gemaakt tussen de gemeente, de ouders en de jongere. Deze afspraken kunnen zijn: geen nieuwe feiten van overlast plegen binnen een periode van maximum 5 maanden, zoeken naar zinvolle vrijetijdsbesteding voor de minderjarige, deelnemen aan “sociale vaardigheidstrainingen”, het verrichten van vrijwillige gemeenschapsdienst, etc.

Tot slot kan er in dit plan ook een rol weggelegd zijn voor de Buurtpreventie-leden en de bewoners. Zij kunnen verdachte handelingen meteen melden via het nummer 101.

Laten we met alle betrokken partijen de krachten bundelen zodat het steeds fijn vertoeven is in onze prachtige groene gemeente!