De gemeente Hoeilaart heeft haar voorlopige versie van het ruimtelijk structuurplan onlangs voorgesteld. CD&V Hoeilaart vraagt meer aandacht voor het behoud van de natuur door ook waardevolle agrarische gebieden niet te bebouwen en steunt de visie op nieuwe betaalbare woonvormen.

“CD&V Hoeilaart vraagt om minstens 23 ha natuur te behouden en dat is het equivalent van ongeveer 42 voetbalvelden. We wensen dat de woonreserve- en woonuitbreidingsgebieden niet verder bebouwd worden zoals voorgesteld in het aangepast ruimtelijk structuurplan maar dat ook waardevolle agrarische gebieden niet bebouwd worden.”, laat gemeenteraadslid Youri Vandervaeren weten. Het gaat om waardevolle agrarische gebieden die niet voor woningbouw in aanmerking mogen komen. Concreet gaat het over de grote groene long ter hoogte van de Gladiolenlaan en het groene binnengebied ter hoogte van de Vlaanderveldlaan - Vosdelle. Wij verkiezen dat enkel de andere verdichtingslocaties worden ingezet om aan de normale woonbehoefte te voldoen. Er is vandaag namelijk onvoldoende informatie beschikbaar dat het echt noodzakelijk is om deze waardevolle grote groene longen aan te gaan snijden voor wonen.

Dit belangrijk ruimtelijk structuurplan zal de komende jaren de ruimtelijk ordening van onze gemeente bepalen. Wij roepen de gemeente dan ook om alle inwoners te laten meedenken over de ruimtelijke visie. Op die manier kan de gemeente samen met de inwoners tot een gedragen visie komen. In het ontwerp van dit structuurplan staat vermeld dat de gemeente in 2014 een adviesnota woonbehoefte liet opmaken. Dit is niet gebeurd. Wij sporen de gemeente aan om hier snel werk van te maken om een duidelijk zicht te krijgen op de werkelijke woonnood in onze gemeente.

De gemeente wenst in de strategisch gelegen woonwijken in te zetten op verdichting en daarbij nieuwe woonvormen en verkavelingsvormen kansen te geven. “Wij kunnen ons hierin tot op zekere hoogte terugvinden door in te zetten op nieuwe en bestaande betaalbare woonvormen zoals co-wonen, compact wonen, zorgwonen, kangoeroewonen, kwaliteitsvolle kleine huisjes (“tiny houses”), grote villa’s renoveren naar twee 3-gevelwoningen en daar waar dit zou kunnen inpassen in de woonwijken kleinschalige betaalbare meergezinswoningen (max. 4 wooneenheden onder 1 dak), etc.”, zegt Youri Vandervaeren. “Maar we vragen om aandacht te hebben voor betaalbare woonvormen die aansluiten bij het typische karakter van onze woonwijken. Het zou jammer zijn dat onze woonwijken eenzijdig met appartementen (“urban villa’s”) zouden volgebouwd worden zoals we ook zien in het centrum waar volop appartementen worden gebouwd.”

De “groene vingers” in het huidige structuurplan zijn interessante concepten waarbij aaneengesloten openruimtegebieden aan de rand van de gemeente via de binnengebieden in verbinding worden gebracht waardoor een sluitend geheel van open en groene gebieden ontstaat. CD&V Hoeilaart wil het behoud van deze groene vingers omdat het risico om gebouwd te worden op deze groene vingers vergroot doordat men in het aangepast ruimtelijk structuurplan hiervan wenst af te stappen. Daarom is het behoud van de groene vingers voor ons belangrijk!

Dit voorlopige gemeentelijk ruimtelijk structuurplan mag ambitieuzer zijn als het op behoud van de natuur aankomt! Nieuwe woonvormen moeten het tenslotte mogelijk maken om betaalbaarder te kunnen wonen van jong tot oud. Meer informatie kan je terugvinden op onze website: https://hoeilaart.cdenv.be/actualiteit/aangepast-grs/ of stuur ons een e-mail: cdenvhoeilaart@gmail.com.

Het openbaar onderzoek van dit aangepast structuurplan loopt nog tot en met 11 april. Suggesties, opmerkingen en bezwaren kunnen tot uiterlijk 11 april 2021 ingediend worden bij de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro), per beveiligde zending (p/a Jan van Ruusbroecpark z/n, 1560 Hoeilaart) of via e-mail naar grs@hoeilaart.be.